Πρόσκληση συμμετοχής σε υποχρεωτική ενημερωτική συνεδρία


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

(άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4640/2019)


(Απευθύνεται προς όλα τα μέρη της διαφοράς, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων)

Δια της παρούσης γνωστοποιώ προς τον/την κ.…………………………………………………………… ότι η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.4640/2019, θα λάβει χώρα   την…………………………………/2020, ημέρα ………….. και ώρα ……………… και σας καλώ να παραστείτε σε αυτή με το νομικό παραστάτη σας, όπου κατωτέρω αναφέρεται. 

Τόπος διεξαγωγής ΥΑΣ ………………../ Διεύθυνση: ……………….  

Επισυνάπτεται το Φύλλο Βασικών Στοιχείων, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των μερών της διαφοράς, σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα στοιχεία μου ως διαμεσολαβητή. 

Σημειώνεται ότι:

Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα  εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του ν.4640/2019, εάν δεν προσέλθετε στην ΥΑΣ δύναται να σας επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποινή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή σας προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία.

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία και αν δεν υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4640/2019.

  Η παρούσα γνωστοποίηση αποστέλλεται σε σας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2 ως εξής:

     

Με e mail                                                              •

Με συστημένη επιστολή                                       •

Άλλως ……………………………..                                      •


Τόπος, την ……………………….. 2020

Ο διαμεσολαβητής(Υπογραφή)
*ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ την………………………….


Ο παραλαβών


Όνομα ……………………………….

Υπογραφή ………………………….


*(Ο διαμεσολαβητής δεν απαιτείται να ζητήσει επιβεβαίωση της παραλαβής της γνωστοποίησης, αν αυτή αποδεικνύεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή από αποδεικτικό αποστολής συστημένης επιστολής ή από άλλο νόμιμο τρόπο)

 


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3

Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται και το Φύλλο Βασικών Στοιχείων (Έντυπο 1), στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα και τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων, του διαμεσολαβητή, καθώς και μία σύντομη περιγραφή της διαφοράς.

Η γνωστοποίηση - πρόσκληση απευθύνεται προς όλους τους συμμετέχοντες και αποστέλλεται από τον διαμεσολαβητή ξεχωριστά σε καθέναν από αυτούς τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας. Ο ελάχιστος αριθμός αποστελλομένων προσκλήσεων από τον διαμεσολαβητή είναι δύο (μία για το επισπεύδον μέρος και μία για το έτερο μέρος της διαφοράς). Οι νομικοί παραστάτες των μερών δεν απαιτείται να λαμβάνουν ξεχωριστή  έγγραφη γνωστοποίηση/πρόσκληση.