Φύλλο βασικών στοιχείων


ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Το παρόν έντυπο περιέχει τα βασικά στοιχεία της παρακάτω συνοπτικώς περιγραφόμενης διαφοράς, η οποία υπάγεται σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)  διαμεσολάβησης βάσει εφαρμογής του:

άρθρου 6 § 1α του ν.4640/2019 (οικογενειακή διαφορά)                      •

άρθρου 6 § 1 β του ν.4640/2019 (τακτική Μον/λούς άνω 30.000 ευρώ)  •     

άρθρου 6 § 1 β του ν.4640/2019 (τακτική Πολυμελούς)                        •

άρθρου 6 § 1 γ του ν.4640/2019 (ρήτρα διαμεσολάβησης)                    •

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ

Α. Επισπεύδον μέρος/ Επισπεύδοντα μέρη:*

1. Όνομα…………………..Επίθετο………….……Πατρώνυμο ………………..

Διεύθυνση: 

ΑΦΜ:

Αριθμός τηλεφώνου:

Email:

2. *Προσθέστε περισσότερα ονόματα εάν απαιτείται*


Νομικός Παραστάτης*: 

       Όνομα…………………..Επίθετο………….……Πατρώνυμο ………………..

       Διεύθυνση:

       ΑΜ/ΔΣ…….:

       Αριθμός τηλεφώνου:       

       Εmail:

*Προσθέστε περισσότερα ονόματα εάν απαιτείται*

Β.‘Ετερο μέρος/ ’Ετερα μέρη *

1.Όνομα…………………..Επίθετο………….……Πατρώνυμο ………………..

Διεύθυνση: 

ΑΦΜ:

Αριθμός τηλεφώνου:

Email:

2. * Προσθέστε περισσότερα ονόματα εάν απαιτείται. 

Νομικός Παραστάτης*: 

Όνομα…………………..Επίθετο………….……Πατρώνυμο ………………..

Διεύθυνση: 

ΑΜ/ΔΣ……:

Αριθμός τηλεφώνου:

Email:

 *Προσθέστε περισσότερα ονόματα εάν απαιτείται. 


 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ*

1.Όνομα…………………..Επίθετο………….……Πατρώνυμο ………………..

Διεύθυνση: 

ΑΦΜ:

Αριθμός τηλεφώνου:

Email:

2. Όνομα: *Προσθέστε και άλλο όνομα σε περίπτωση συνδιαμεσολάβησης.

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ  

Το Φύλλο Βασικών Στοιχείων (Έντυπο 1) περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων όσων αφορά η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και την περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς. 

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας συμπλήρωσης των υπολοίπων εντύπων (Έντυπο 2, Έντυπο 3 και Έντυπο 4) το Φύλλο Βασικών Στοιχείων επισυνάπτεται σε καθένα από τα έντυπα αυτά, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος τους.