Αίτημα προς διαμεσολαβητή ανάληψης καθηκόντων


ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 7 παρ.2 του ν.4640/2019

    ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ κ...…………………………….


Σας υποβάλλω ως Επισπεύδον Μέρος το παρόν αίτημα, προκειμένου να ενεργήσετε τα νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4640/2019 σχετικά με την υπαγωγή της κατωτέρω αναφερόμενης διαφοράς σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης και τη διεξαγωγή αυτής.

Τα στοιχεία του Επισπεύδοντος Μέρους, του Ετέρου Μέρους, του Διαμεσολαβητή και η περιγραφή της διαφοράς συμπεριλαμβάνονται στο Φύλλο Βασικών Στοιχείων (έντυπο 1), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Τόπος, ημερομηνία………………………………………….

Ο αιτών/ επισπεύδων τη διαδικασία της διαμεσολάβησης


(Υπογραφή )

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος προς το Διαμεσολαβητή είναι η : ……/……/2020


ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν.4640/2019 από την επομένη της ως άνω αναφερομένης ημερομηνίας αποστολής του παρόντος αιτήματος προς τον διαμεσολαβητή αρχίζει η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης. Αν κάποιο από τα μέρη διαμένει στο εξωτερικό η ως άνω προθεσμία παρεκτείνεται έως την τριακοστή (30ή) ημέρα από την επομένη της αποστολής του αιτήματος στον διαμεσολαβητή. 

Παραλαβή του αιτήματος από το διαμεσολαβητή

Παρέλαβα το παρόν αίτημα προκειμένου να διενεργήσω τα νόμιμα

Τόπος, ημερομηνία ………………….        (Υπογραφή διαμεσολαβητή) 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 2: Συμπληρώνεται από το επισπεύδον μέρος και αποστέλλεται στο διαμεσολαβητή, αφού επισυναφθεί και το Φύλλο Βασικών Στοιχείων (Έντυπο 1). Από την επομένη της αποστολής του παρόντος εγγράφου στο διαμεσολαβητή αρχίζει προθεσμία είκοσι (20) ημερών, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης. Αν κάποιο από τα μέρη διαμένει στο εξωτερικό η ως άνω προθεσμία παρεκτείνεται έως την τριακοστή (30ή) ημέρα από την επομένη της αποστολής του αιτήματος στον διαμεσολαβητή.