Πρακτικό περάτωσης αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

(άρθρο 7 παρ. 4 του ν.4640/2019)


Ο/Η διαμεσολαβητής/ήτρια ……………………………………………………… βεβαιώνω ότι περατώθηκε η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) για τη διαφορά που περιγράφεται στο επισυναπτόμενο Φύλλο Βασικών Στοιχείων, κατά την οποία παραστάθηκαν/δεν παραστάθηκαν τα μέρη, όπως παρακάτω αναφέρεται.

Ημερομηνία ΥΑΣ :

Τόπος (διεύθυνση) ΥΑΣ:   

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΑΣ:

Α. ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΜΕΡΟΣ * 

Ονοματεπώνυμο:

παραστάθηκε • δεν παραστάθηκε •

Ημερομηνία…………………………2020.  Υπογραφή επισπεύδοντος …………………………….

 Μέσο γνωστοποίησης:   

Συστημένη Επιστολή                                   

Email                                      •

Άλλο(προσδιορίστε)                                     •

* Προσθέστε λοιπούς επισπεύδοντες 

 

Νομικός παραστάτης επισπεύδοντος

 Ονοματεπώνυμο:

παραστάθηκε •  δεν παραστάθηκε •

Ημερομηνία……………2020. Υπογραφή νομικού παραστάτη επισπεύδοντος …………….. 

Β. ΕΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ *: 

 Ονοματεπώνυμο:

παραστάθηκε • δεν παραστάθηκε •

Ημερομηνία……………….2020.      Υπογραφή ετέρου μέρους 

Μέσο γνωστοποίησης:

Συστημένη Επιστολή                                              •

Email                                                       •

Άλλο (προσδιορίστε)                                                     •

*Προσθέστε λοιπά έτερα μέρη


Νομικός παραστάτης ετέρου μέρους 

Ονοματεπώνυμο: 

παραστάθηκε • δεν παραστάθηκε •

Ημερομηνία ……………2020. Υπογραφή  νομικού παραστάτη ετέρου μέρους 


Ο/Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Ονοματεπώνυμο

 Τόπος, την ……….……… 2020                  Υπογραφή Διαμεσολαβητή 


Παρατηρήσεις …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Στο παρόν πρακτικό περάτωσης της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας επισυνάπτεται το Φύλλο Βασικών Στοιχείων (Έντυπο 1), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Συντάσσεται από το διαμεσολαβητή μετά την περάτωση της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας, υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους και το διαμεσολαβητή και καθένας λαμβάνει από ένα όμοιο πρωτότυπο.

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα ονόματα ανάλογα με τους συμμετέχοντες.