Οι Διαφορές του Ν. 4640.2019 με το Ν. 4512.2018

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Παρατίθενται παρακάτω οι σημαντικότερες αλλαγές που εισφέρει ο νέος νόμος για τη διαμεσολάβηση σε σχέση με το παλαιότερο νόμο.


Ν. 4640.2019 vs Ν. 4512.2018


• Σημαντική διεύρυνση υποχρεωτικής ενημερωτικής για τη διαμεσολάβηση ενημερωτικής συνεδρίας σε:

-Οικογενειακές υποθέσεις (προϋπήρχε)

-Τακτική Μονομελούς (άνω των 30.000 ευρώ)

-Τακτική Πολυμελούς

Εξαιρούνται λοιπόν οι ειδικές διαδικασίες (μισθωτικές, εργατικές κλπ)

-Στις περιπτώσεις που προϋπάρχει ρήτρα διαμεσολάβησης σε προηγούμενη συμφωνία (προέκυπτε έμμεσα από τον 4512.2018, τώρα διευκρινίστηκε).

Δεν ισχύουν οι εξαιρέσεις της υποχρεωτικής συνεδρίας που προβλέπονταν με το Ν. 4512.2018. Πλέον προβλέπεται μόνο πως «εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης της παραγράφου 1 οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..»

• Παροχή ορισμών. Π.χ. για τη ρήτρα διαμεσολάβησης:

«Ως ρήτρα διαμεσολάβησης, νοείται έγγραφη συμφωνία των μερών για προσφυγή στη διαμεσολάβηση, που αφορά μελλοντικές διαφορές και αναφέρεται σε συγκεκριμένη έννομη σχέση, από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη έχουν την εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου των διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου»

• Μειωμένα έξοδα διαδικασίας:

-Διαμεσολαβητής (50 ευρώ για την υποχρεωτική ενημερωτική συνεδρία, 80ευρώ/ώρα για κάθε ώρα διαμεσολάβησης)

-Δικηγόρος 60,100,150 Ευρώ (ανάλογα αν είναι υπόθεση οικογενειακού, Τακτικής Μονομελούς ή Τακτικής Πολυμελούς).

• Μετά την κατάθεση του πρακτικού στο Δικαστήριο η άσκηση αγωγής για την ίδια διαφορά είναι απαράδεκτη στο μέτρο που το αντικείμενό της καλύπτεται από τη συμφωνία των μερών, τυχόν δε εκκρεμής δίκη καταργείται ενώ δεν μπορούν τα μέρη να επαναφέρουν αγωγή με το ίδιο περιεχόμενο.

• Απελευθέρωση εκπαίδευσης

Πλέον εκπαίδευση μπορεί αδειοδοτηθούν και να προσφέρουν οποιαδήποτε νομικά ακόμα και φυσικά πρόσωπα!

Λοιπές νομοτεχνικές βελτιώσεις

• Μπορεί με διαμεσολάβηση να τεθεί ή διαγραφεί υποθήκη.

• Μείωση ευθύνης διαμεσολαβητή (αποκλειστικά για δόλο)

• Διεύρυνση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποχρεωτικής συνεδρίας

• Εκθέσεις πεπραγμένων εκ μέρους των διαμεσολαβητών (ανά 4μηνο πλέον)

• Διευκρίνιση πως και στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση, ο διαμεσολαβητής επιλέγεται από κοινού από τα μέρη.

• η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων και των δικαιωμάτων του ουσιαστικού δικαίου που ανεστάλησαν, συνεχίζονται την επομένη της σύνταξης του πρακτικού μη επίτευξης συμφωνίας ή της επίδοσης δήλωσης αποχώρησης από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης του ενός μέρους προς το άλλο και προς τον διαμεσολαβητή ή της με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωσης ή κατάργησης της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.

• Οι δικονομικές προθεσμίες συνεχίζονται από τη σύνταξη πρακτικού μη επίτευξης συμφωνίας ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης του ενός μέρους προς το άλλο και προς τον διαμεσολαβητή ή από την με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση ή κατάργηση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, η συνέχιση των δικονομικών προθεσμιών δικαιολογείται για αντικείμενα της δίκης που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία των μερών.

• Το κύρος της επιτυχούς έκβασης της διαμεσολάβησης και του συμφωνητικού που καταρτίστηκε δεν θίγεται από την ποινή που επιβλήθηκε στον διαμεσολαβητή.

• Εάν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται ως εξής: α) στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του παρόντος, το επισπεύδον μέρος προ-καταβάλλει στον διαμεσολαβητή ποσό πενήντα (50,00) ευρώ ως αμοιβή για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Το ποσό αυτό βαρύνει τα μέρη κατ' ισομοιρία.