Πρακτικό διαμεσολάβησης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ


Στην ………………… σήμερα την ………………….201… και περί ώρα 11.00 ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής …………, στα γραφεία ……………. επί της οδού …………., διεξήγαγε και ολοκλήρωσε με επιτυχία διαδικασία Διαμεσολάβησης του Ν. 4640/2019.  Στη διαδικασία, η οποία διεξήχθη κατόπιν υπαγωγής της διαφοράς σε αυτή σύμφωνα με το από ………. ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής σε διαμεσολάβηση του Ν. 4640/2019 το οποίο υπογράφηκε από όλα τα μέρη και τον διαμεσολαβητή, πήραν μέρος οι ακόλουθοι:

Α. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ………………, έδρα τη …………………, οδός …… αρ. ….. και ΑΦΜ …….., Δ.Ο.Υ. …. Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον/ την …………. του ……. και της …….., κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός … αρ. …….., Διευθύνοντος Συμβούλου, , δυνάμει της υπ’ αριθ. ….. απόφασης της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Α  ΑΕ.» σε συνδυασμό με το υπ’ αρίθμ. ………. Φ.Ε.Κ., ο οποίος παρίσταται μετά του πληρεξουσίου δικηγόρο της εταιρίας,  κου. …….. του …… , δικηγόρου ………….. (ΑΜ ΔΣ..… ).

Β) Ο ………………………….. του …………………, κάτοικος …………………………, ο οποίος παρίσταται μετά του πληρεξουσίου δικηγόρο του,  κου. …….. του …… , δικηγόρου ………….. (ΑΜ ΔΣ..… ) και 

Γ) Ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, κος ……………………………. του …………………..

Ο υπογράφων διαπιστευμένος διαμεσολαβητής έλεγξε με τη βοήθεια των πληρεξουσίων δικηγόρων των μερών τη φύση της διαφοράς, που επιλύθηκε και διαπίστωσε ότι ήταν ιδιωτικού δικαίου και υπαγόμενη σε διαμεσολάβηση.  Περαιτέρω εξετάστηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των συμβαλλομένων μερών και ιδίως τα προσκομισθέν για λογαριασμό της ως άνω υπό Α εταιρίας και με ημερομηνία ……………… πρακτικό διοικητικού συμβουλίου σε συνδυασμό με το υπ’ αρίθμ ………… πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και διαπιστώθηκε ότι ο εκπρόσωπος της ως άνω εταιρίας διέθετε την απαραίτητη εξουσία εκπροσώπησης για τη πραγματοποιηθείσα διαμεσολάβηση, άπαντες δε οι συμβαλλόμενοι ήταν οι φορείς της απαραίτητης εξουσίας διάθεσης προς επίλυσης της εκκρεμούς διαφοράς. Η τελική συμφωνία των μερών έχει ως ακολούθως :

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

……………………………………………………………………………………………………………………….


Δ. Τα μέρη δηλώνουν ρητά ότι το σύνολο της διαμεσολαβητικής διαδικασίας όσο και η απόφαση (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) θα παραμείνουν εμπιστευτικά.  Ειδικά για την παρούσα απόφαση, αυτή συμφωνείται ότι θα παραμείνει στα χέρια των εμπλεκομένων μερών και δεν θα κατατεθεί δημοσίως, προκειμένου να εξασφαλιστεί το απόρρητο αυτής.  Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του αφετέρου συμβαλλόμενου και ενάγοντος του παρόντος όρου του απορρήτου και δημοσιοποίησης του περιεχομένου της παρούσας συμφωνίας των μερών σε οιοδήποτε τρίτο, τότε θα καταπέσει εις βάρος του ποινική ρήτρα ισόποση με το ποσό που συμφωνήθηκε να του καταβληθεί, ως αναπόδεικτη ζημία των αφενός συμβαλλομένων και βλάβη της επαγγελματικής τους φήμης και υπόστασης.

Ε. Σε περίπτωση με συμμόρφωσης των συμβαλλομένων με την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας, έκαστος συμβαλλόμενος δύναται να καταθέσει το παρόν πρακτικό διαμεσολάβησης, στο οποίο περιλαμβάνεται το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, ενώπιον του αρμόδιου αρχείου του Πρωτοδικείου ……………….., καταβάλλοντας ταυτόχρονα το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ώστε το παρόν να γίνει τίτλος εκτελεστός κατά τα ανωτέρω και κατά τις διατάξεις αυτού που έχουν εκτελεστότητα. Στην περίπτωση αυτή δεν θα συντρέχει περίπτωση παραβίασης του όρου του παρόντος για το απόρρητο της παρούσας συμφωνίας.

Στ. Με την υπογραφή του παρόντος τα συμβαλλόμενα μέρη, οι μάρτυρες, οι εμπειρογνώμονες και οποιοσδήποτε άλλος ιδιώτης που μπορεί να εμπλέκεται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη διαμεσολάβηση, αναγνωρίζουν ότι η συγκέντρωση, και η αρχειοθέτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για τους σκοπούς της διαδικασίας και ενδέχεται ότι τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να δημοσιευθούν σε περίπτωση δημοσίευσης απόφασης ή διαδικασίας. Τα μέρη εξασφαλίζουν (i) ότι οι εκπρόσωποί τους, καθώς και οι μάρτυρές τους, οι εξουσιοδοτημένοι από συμβαλλόμενοι εμπειρογνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο που εμφανίζεται για λογαριασμό τους ή προς το συμφέρον τους στη διαμεσολάβηση, γνωρίζει και δέχεται ότι τα προσωπικά τους δεδομένα ενδέχεται να χρειαστούν να συλλέγονται, να μεταφέρονται, να δημοσιεύονται και να αρχειοθετούνται για σκοπούς της διαμεσολάβησης και (ii) να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού GDPR  .

Το παρόν αποτελεί τη μοναδική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη συμφωνία τους παύει να ισχύει. Σε πίστωση των ανωτέρω το παρόν συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Κάθε μέρος έλαβε από ένα και το τρίτο δόθηκε στον διαμεσολαβητή για τη τυχόν κατάθεσή του στο οικείο Πρωτοδικείο, σύμφωνα με το άρθρο (Στ) παραπάνω.

…….. ../../201..

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ


Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και εγκρίθηκε από τα μέρη υπογράφεται ως ακολούθως :

TA ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣIΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ