Ρήτρα διαμεσολάβησης

                                                                                                                    Ρήτρα διαμεσολάβησης 


Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, ενδεικτικά ως προς το κύρος, την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση αυτής, τα μέρη θα προσφύγουν, προ της προσφυγής τους στο αρμόδιο δικαστήριο, σε διαμεσολάβηση του Ν. 4640/2019. Διαμεσολαβητής θα οριστεί από κοινού από τα μέρη από τη λίστα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το απόρρητο της διαδικασίας θα εφαρμοστεί για όλα τα στοιχεία που θα κοινοποιηθούν στα πλαίσια της διαμεσολάβησης, ακόμα και στο προκαταρκτικό στάδιο αυτής.