Ο Νέος Κανονισμός Θεσμικής Διαιτησίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την ομόφωνη υιοθέτηση του Νέου Κανονισμού Θεσμικής Διαιτησίας κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 8.11.2018 και σε συνέχεια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε. Ακολουθεί το κείμενο του νέου κανονισμού:

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την ομόφωνη υιοθέτηση του Νέου Κανονισμού Θεσμικής Διαιτησίας κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 8.11.2018 και σε συνέχεια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε. Ακολουθεί το κείμενο του νέου κανονισμού:ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κανονισμός Θεσμικής Διαιτησίας ΔΣΘ

(2018)

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΔΣΘ 4

Άρθρο 1. Διαφορές δεκτικές υπαγωγής στη Διαιτησία του ΔΣΘ 4

Άρθρο 2. Συμβούλιο Διαιτησίας ΔΣΘ 4

Άρθρο 3. Κατάλογος Διαιτητών 5

Άρθρο 4. Γ ραφείο Διαιτησίας - Γ ραμματεία 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 7

Άρθρο 5. Συμφωνία διαιτησίας 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ 8

Άρθρο 6. Πληρεξουσιότητα- Ικανότητα δικολογείν στη διαιτητική δίκη 8

Άρθρο 7. Άσκηση της προσφυγής 8

Άρθρο 8. Προσφυγή σε διαιτησία 8

Άρθρο 9. Απάντηση στην προσφυγή 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 10

Άρθρο 10. Συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 11

Άρθρο 11. Καθορισμός διαδικαστικού χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της δίκης- ορισμός εφαρμοστέας διαδικασίας 11

Άρθρο 12. Εφαρμοστέα διαδικασία στη διαιτητική δίκη 11

Άρθρο 13. Αμοιβή διαιτητών 12

Άρθρο 14. Διαδικαστικό πλαίσιο της διαιτητικής δίκης σε περίπτωση σιωπής της

διαιτητικής ρήτρας 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 13

Άρθρο 15. Διαιτητική Απόφαση 13

Άρθρο 16. Δεδικασμένο και εκτελεστότητα διαιτητικής απόφασης 14

Άρθρο 17. Ευθύνη διαιτητών 15


Άρθρο 1. Διαφορές δεκτικές υπαγωγής στη Διαιτησία του ΔΣΘ

1.1 Συνιστάται στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ.) μόνιμη διαιτησία με αντικείμενο την επίλυση διαφορών με περιουσιακό αντικείμενο, συμβατικών ή μη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 131 επ Ν. 4194/2013.

1.2 Στη διαιτησία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης υποβάλλονται διαφορές και υποθέσεις καταλαμβανόμενες από τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 614.3 ΚΠολΔ, δεν μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία.

Άρθρο 2. Συμβούλιο Διαιτησίας ΔΣΘ

2.1 Στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης συγκροτείται επταμελές Συμβούλιο Διαιτησίας για πενταετή θητεία.

2.2 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διαιτησίας εκλέγονται μαζί με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. του ΔΣΘ μεταξύ των μελών του ΔΣΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή άσκηση δικηγορίας. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΔΣΘ έως τρία μέλη του Συμβουλίου Διαιτησίας μπορούν να εκλέγονται από εκπροσώπους επιμελητηρίων που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και υποδεικνύονται από τα επιμελητήρια αυτά. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος αναπληρωτή, αυτός αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικό μέλος. Εκλογή νέου μέλους του Συμβουλίου Διαιτησίας χωρεί μόνον σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του συνόλου των αναπληρωματικών μελών. Σε περίπτωση που χωρήσει εκλογή νέου μέλους, η θητεία του λήγει με τη συμπλήρωση της θητείας των υπολοίπων μελών.

2.3 Η ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου Διαιτησίας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του διαιτητή σε διαιτητική δίκη που διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες.

2.4 Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διαιτησίας περιλαμβάνουν:

2.4.1 την επίλυση πάσης διαφοράς αναφορικά με την αντικατάσταση, παύση ή εξαίρεση επιδιαιτητή, διαιτητή ή του γραμματέα του διαιτητικού δικαστηρίου, τον προσδιορισμό των αμοιβών των διαιτητών και του γραμματέως του διαιτητικού δικαστηρίου,

2.4.2 τη ρύθμιση κάθε ζητήματος που άπτεται της συμπλήρωσης του δικογράφου της προσφυγής, την παράταση των προθεσμιών που αφορούν την κοινοποίηση της ή την απάντηση στην προσφυγή ή την προκαταβολή των εξόδων της διαιτησίας.

2.4.3 τον ορισμό προθεσμίας για την έκδοση διαιτητικής απόφασης σε περίπτωση κωλυσιεργίας διαιτητή,

2.4.4 την επίλυση πάσης διαφοράς αναφορικά με τον τόπο διεξαγωγής της διαιτητικής δίκης,

2.4.5 τον ορισμό του αριθμού των εγγεγραμμένων διαιτητών στον κατάλογο του ΔΣΘ, την κατάρτιση του καταλόγου διαιτητών της διαιτησίας του Δικηγορικού Συλλόγου και την περιοδική επικαιροποίηση ή συμπλήρωση του,

2.4.6 την επεξεργασία των αποφάσεων που δημοσιεύουν τα διαιτητικά δικαστήρια που λειτουργούν στο πλαίσιο της Διαιτησίας του ΔΣΘ,

2.4.7 τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου που άπτεται της οργάνωσης και της υποβοήθησης της διεξαγωγής κάθε διαιτητικής δίκης που διεξάγεται με βάση τον παρόντα Κανονισμό, εφόσον δεν καταλαμβάνεται από την εξουσία κρίσης των διαιτητών.

2.4.8 τη λήψη παντός αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση των δικηγόρων και διαιτητών για τη λειτουργία και οργάνωση της Διαιτησίας του ΔΣΘ,

2.4.9 την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων αρχών για την ερμηνεία και ομοιόμορφη εφαρμογή των παρόντων κανόνων

2.4.10 τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά τη συγκρότηση διαιτητικού δικαστηρίου σε περίπτωση ομοδικίας

2.4.11 τη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ΔΣΘ, Κανονισμών Δεοντολογίας Διαιτητών και παντός άλλου εφαρμοστικού Κανονισμού κριθεί αναγκαίος για την υλοποίηση και εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

2.4.12 κάθε άλλη αρμοδιότητα που της προσνέμεται με τη συμφωνία διαιτησίας, απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. το νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό.

2.5 Το Συμβούλιο Διαιτησίας αποφαίνεται αμελητί εγγράφως για τα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του μετά από έγγραφη αίτηση των διαδίκων ή των διαιτητών.

2.6 Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του το Συμβούλιο Διαιτησίας δύναται: (α) να ζητεί διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία από τους διαδίκους με κάθε πρόσφορο μέσο, (β) να συγκαλεί ακροάσεις των διαδίκων ή των διαιτητών με φυσική παρουσία τους ή με τηλεδιάσκεψη.

2.7 Τα μέλη του Συμβουλίου Διαιτησίας οφείλουν να απέχουν από τη συμμετοχή στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αφορά σε διαιτησία στην οποία διατηρούν με διάδικο μέρος ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς δεσμούς που θέτουν σε αμφιβολία την αντικειμενικότητα και αμεροληψία τους. Το απέχον μέλος Αιτήματα εξαίρεσης μελών του Συμβουλίου Διαιτησίας εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Θ.

2.8 Κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία του Συμβουλίου που δεν ρυθμίζεται στο παρόν, επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΔΣΘ.

2.9 Από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού στο ΦΕΚ, η υφιστάμενη Επιτροπή Διαιτησίας του ΔΣΘ καταργείται και οι αρμοδιότητες της περιέρχονται στο Συμβούλιο Διαιτησίας.

Άρθρο 3. Κατάλογος Διαιτητών

3.1 Ο κατάλογος διαιτητών της Διαιτησίας ΔΣΘ συντάσσεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας μετά την πρώτη συγκρότηση του ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο αριθμός των εγγραφόμενων διαιτητών στον κατάλογο καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΔΣΘ.

3.2 Ο κατάλογος διαιτητών ανανεώνεται και επικαιροποιείται με επιμέλεια του Συμβουλίου Διαιτησίας. Το Συμβούλιο Διαιτησίας μπορεί με αιτιολογημένη πράξη του να συμπληρώνει μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον κατάλογο διαιτητών.

3.3 Στον κατάλογο Διαιτητών μπορούν να εγγραφούν:

3.3.1 Μέλη του Δ.Σ.Θ. που είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω

3.3.2 Μέλη του Δ.Σ.Θ. που είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα του αστικού, αστικού δικονομικού, εμπορικού δικαίου ή στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς. Η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου προς στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα κρίνεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας.

3.4 Κατά τη σύνταξη ή ανανέωση του καταλόγου διαιτητών, το Συμβούλιο Διαιτησίας συνεκτιμά:

3.4.1 την εξοικείωση των υποψηφίων με τη διαιτησία και τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών,

3.4.2 τη δικηγορική εμπειρία των υποψηφίων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις,

3.4.3 τις ακαδημαϊκές γνώσεις,

3.4.4 τις προοπτικές εξέλιξης των ενδιαφερομένων,

3.4.5 την προηγούμενη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη Διαιτησία που οργανώνει ο ΔΣΘ,

3.4.6 τον αριθμό των διαιτησιών που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της Διαιτησίας του ΔΣΘ κατά τα προηγούμενα δύο έτη.

3.5. Τα βιογραφικά σημειώματα των διαιτητών ΔΣΘ αναρτώνται στην ιστοσελίδα

που διαμορφώνει και διατηρεί με επιμέλεια της το Συμβούλιο Διαιτησίας.

Άρθρο 4. Γραφείο Διαιτησίας - Γραμματεία

4.1 Στον Δ.Σ.Θ. συγκροτείται Γραφείο Διαιτησίας με αντικείμενο την εξυπηρέτηση του έργου των διαιτησιών κατά τον παρόντα Κανονισμό. Επικεφαλής του γραφείου ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαιτησίας, με αρμοδιότητες, τον λειτουργικό συντονισμό των εργασιών της Γραμματείας Διαιτησίας, τον έλεγχο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προώθηση των αιτήσεων εγγραφής των ενδιαφερομένων στον Κατάλογο Διαιτητών.

4.2 Στον Δ.Σ.Θ. συγκροτείται Γραμματεία Διαιτησίας η οποία υπάγεται στο Γραφείο Διαιτησίας, για την εξυπηρέτηση του Γραφείου Διαιτησίας, του Συμβουλίου Διαιτησίας και, εν γένει, του έργου των διαιτησιών. Τα μέλη της Γραμματείας Διαιτησίας επιλέγονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφερόντος μεταξύ των μελών του Δ.Σ.Θ. ή των ασκούμενων δικηγόρων του Δ.Σ.Θ. και, θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να είναι απόφοιτοι νομικής σχολής της ημεδαπής ή νομίμως αναγνωρισμένης νομικής σχολής της αλλοδαπής και να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για την στελέχωση της Γραμματείας Διαιτησίας το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. μπορεί να αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων παροχής έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δικηγόρους ή ασκούμενους δικηγόρους.

4.3 Η Γραμματεία Διαιτησίας τηρεί Βιβλία στα οποία καταχωρίζονται (α) Οι αποφάσεις και πράξεις του Συμβουλίου Διαιτησίας Διαιτησίας, (β) Τα δικόγραφα των διαδίκων μερών τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου κατατίθενται υποχρεωτικά στη Γραμματεία Διαιτησίας, (γ) Οι διαιτητικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου και τα πρακτικά του διαιτητικού δικαστηρίου, (δ) οι αιτήσεις των διαδίκων και των διαιτητών προς το Συμβούλιο Διαιτησίας.

4.4 Η Γραμματεία Διαιτησίας θα τηρεί επίσης Αρχείο στο οποίο θα φυλάσσονται σε πρωτότυπο όλες οι κατά την προηγούμενη παράγραφο καταχωρούμενες πράξεις, αποφάσεις, αιτήσεις, δικόγραφα και διαιτητικές αποφάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 5. Συμφωνία διαιτησίας

5.1 Η συμφωνία για τη διαιτησία καταρτίζεται εγγράφως.

5.2 Έγγραφη θεωρείται η συμφωνία:

5.2.1 αν καταρτίσθηκε με ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, τηλεγραφημάτων, τηλετυπημάτων, ενυπόγραφων τηλεομοιοτυπημάτων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των οποίων δεν αμφισβητείται η γνησιότητα·

5.2.2 αν καταρτίσθηκε προφορικά με έγγραφη επιβεβαίωση·

5.2.3 αν καταρτίσθηκε κατά τύπο ανταποκρινόμενο στην πρακτική των διαδίκων στις μεταξύ τους σχέσεις.

5.3 Επί εμπορικών διαφορών, έγγραφη θεωρείται η συμφωνία και αν καταρτίσθηκε κατά τύπο σύμφωνο στις συνθήκες του διεθνούς εμπορίου.

5.4 Η υπόσταση και το κύρος της συμφωνίας για τη διαιτησία κρίνεται κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

5.5 Η συμφωνία για τη διαιτησία διέπεται από:

5.5.1 το δίκαιο στο οποίο έχουν υποβάλει τα μέρη την κύρια σύμβαση,

5.5.2 σε περίπτωση έλλειψης επιλογής από το δίκαιο προς το οποίο συνδέεται στενότερα η κύρια σύμβαση,

5.5.3 σε κάθε άλλη περίπτωση από το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τους κανόνες σύνδεσης του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

5.6 Η έλλειψη έγγραφης συμφωνίας θεραπεύεται εφόσον ο καθ’ ου δεν την επικαλεσθεί με την απάντηση του στην προσφυγή.

5.7 Αν με τη συμφωνία για τη διαιτησία δεν ορίζεται άλλως, το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από ένα διαιτητή, συγκροτείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 και έχει την εξουσία να αναλαμβάνει κάθε κατά την κρίση του αναγκαία πρωτοβουλία για τη φιλική επίλυση της διαφοράς.

5.8 Ρήτρα διαιτησίας που συνομολογήθηκε έγκυρα περιλαμβάνει και τις απαιτήσεις από αδικοπραξία, αδικαιολόγητο πλουτισμό ή άλλες ενοχές εκ του νόμου που σχετίζονται με την σύμβαση στην οποία περιλήφθηκε καθώς και την τυχόν ανακοπή κατά της εκτέλεσης, αν αυτή περιλαμβάνει λόγους που αφορούν την επιδικαζόμενη απαίτηση.

5.9 Καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των συμβαλλόμενων σε σύμβαση στην οποία περιλήφθηκε ρήτρα διαιτησίας δεσμεύονται και από τη διαιτητική ρήτρα. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως και επί αξιογράφων, φορτωτικών και γραμματίων εις διαταγή.

Άρθρο 6. Πληρεξουσιότητα- Ικανότητα δικολογείν στη

διαιτητική δίκη

6.1 Στη διαιτητική δίκη οι διάδικοι συμμετέχουν εκπροσωπούμενοι από πληρεξούσιο δικηγόρο.

6.2 Η πληρεξουσιότητα παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα-από δημόσια αρχή ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

6.3 Μέχρι να ορισθεί ειδικό γραμμάτιο για τη συμμετοχή στη διαιτητική δίκη, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι εκδίδουν άπαξ ως γραμμάτιο προείσπραξης το εκάστοτε προβλεπόμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Άρθρο 7. Άσκηση της προσφυγής

7.1 Η προσφυγή σε διαιτησία ασκείται με κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου στη Γραμματεία Διαιτησίας. Η κατάθεση μπορεί να γίνεται και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7.2 Η κοινοποίηση της προσφυγής προς τον καθ’ ου γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο με επιμέλεια της Γραμματείας Διαιτησίας. Αν ο καθ’ ου η προσφυγή διαμένει ή έχει έδρα στην αλλοδαπή, η κοινοποίηση της προσφυγής ενεργείται με επιμέλεια του προσφεύγοντος και με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης: α) της διαβίβασης κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 1393/2007 ή της Σύμβασης της Χάγης του 1965 ή τυχόν διμερούς διεθνούς σύμβασης που ισχύει με το κράτος του τόπου της διαμονής ή της έδρας του καθ’ ου, β) της κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα εφόσον αυτά διασφαλίζουν την απόδειξη της περιέλευσης του εγγράφου στον παραλήπτη. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συγκοινοποίηση και μετάφρασης του δικογράφου σε γλώσσα που κατανοεί ο παραλήπτης του εγγράφου.

7.3 Ο προσφεύγων υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από την κατάθεση της προσφυγής να καταθέσει στην Οικονομική Υπηρεσία του ΔΣΘ προκαταβολή για τα διοικητικά έξοδα της διαιτητικής δίκης, ποσού 200 €. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η προσφυγή θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα.

7.4 Ως χρόνος άσκησης της προσφυγής νοείται ο χρόνος της περιέλευσης του δικογράφου στη Γραμματεία Διαιτησίας κατά το άρθρο 7.1.

Άρθρο 8. Προσφυγή σε διαιτησία

8.1 Το δικόγραφο της προσφυγής περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

8.1.1 ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας των

διαδίκων και προκειμένου για εταιρείες την πλήρη εταιρική επωνυμία, τον

εταιρικό τύπο, τον αριθμό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο ή όποιο ανάλογο διακριτικό στοιχείο προβλέπεται κατά το δίκαιο της έδρας

8.1.2 τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του

προσφεύγοντος και του πληρεξουσίου δικηγόρου του,

8.1.3 συνοπτική περιγραφή των πραγματικών περιστατικών στα οποία στηρίζονται οι αξιώσεις του προσφεύγοντος,

8.1.4 ορισμένο αίτημα,

8.1.5 τη διαιτητική ρήτρα

8.1.6 στην περίπτωση του άρθρου 10.1 το όνομα του

επιλεγόμενου διαιτητή για την πλευρά του προσφεύγοντος

8.1.7 υπόμνηση της υποχρέωσης του καθ’ ου να απαντήσει εγγράφως στην προσφυγή εντός 30 εργασίμων ημερών από την επίδοση του δικογράφου της προσφυγής και των συνεπειών της παράλειψης της υποχρέωσης.

6.2. Το Συμβούλιο Διαιτησίας μπορεί να καλεί τον προσφεύγοντα στη

συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων του δικογράφου της προσφυγής πριν την

κοινοποίηση της στον καθ’ ου.

Άρθρο 9. Απάντηση στην προσφυγή

9.1 Ο καθ’ ου υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στην προσφυγή εντός 30 εργασίμων ημερών από την επίδοση του δικογράφου. Η απάντηση του καθ’ ου υποβάλλεται στην Γραμματεία Διαιτησίας κοινοποιούμενη στον πληρεξούσιο δικηγόρο του προσφεύγοντος. Οι κοινοποιήσεις του παρόντος γίνονται με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διαβίβασης.

9.2 Η απάντηση του καθ’ ου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

9.2.1 τα στοιχεία του άρθρου 8.1.1 και 8.1.2

9.2.2 δήλωση για το αν ο καθ’ ου αποδέχεται τις επίδικες αξιώσεις

9.2.3 δήλωση για το αν ο καθ’ ου προτίθεται να ασκήσει ανταγωγή

9.2.4 δήλωση για το αν ο καθ’ ου προτίθεται να προβάλλει ισχυρισμούς για την αμφισβήτηση του κύρους της διαιτητικής ρήτρας ή να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου

9.2.5 δήλωση ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου με τα πλήρη στοιχεία του συμπεριλαμβανομένης και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

9.2.6 δήλωση ορισμού διαιτητή, εφόσον προβλέπεται από τη διαιτητική ρήτρα ότι η διαιτησία θα διεξαχθεί ενώπιον πολυμελούς διαιτητικού δικαστηρίου.

9.3 Η προθεσμία του άρθρου 9.1 μπορεί να παρατείνεται μετά από αίτηση προκειμένου για διαδίκους εγκατεστημένους στην αλλοδαπή ή όταν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που επιβάλλουν τη χορήγηση της παράτασης χάριν προφύλαξης του δικαιώματος άμυνας του καθ’ ου. Το Συμβούλιο Διαιτησίας μπορεί με οίκοθεν πράξη του να παρατείνει την προθεσμία του άρθρου 9.1 ακόμη και πριν την κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις του προηγούμενου εδαφίου.

9.4 Αν η προθεσμία απάντησης και η τυχόν παράταση της, παρέλθουν άπρακτες, το Συμβούλιο προχωρά στον ορισμό των μελών του Διαιτητικού Δικαστηρίου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγκρότησης του σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Μετά τη συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου εκδίδεται απόφαση ερήμην του καθ’ ου. Τα άρθρα 271 επ ΚΠολΔ εφαρμόζονται αναλόγως.

9.5 Σε περίπτωση παράλειψης του καθ’ ου να προβεί στις δηλώσεις των άρθρων

9.2.3 και 9.2.4 ο τελευταίος εκπίπτει του δικαιώματος προβολής των αξιώσεων και ισχυρισμών αυτών στη συνέχεια της διαιτητικής δίκης.

9.6 Αν ο καθ’ ου δηλώσει με την απάντηση στην προσφυγή ότι αμφισβητεί την απαίτηση του προσφεύγοντος ή ότι προτίθεται να ασκήσει ανταγωγή ή να αμφισβητήσει το κύρος της διαιτητικής ρήτρας ή τη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου, οι σχετικοί ισχυρισμοί και αξιώσεις του αναπτύσσονται με τα δικόγραφα της καθεαυτής διαιτητικής δίκης και μέσα στο διαδικαστικό χρονοδιάγραμμα που θέτει το διαιτητικό δικαστήριο κατά το άρθρο 11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Άρθρο 10. Συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου

10.1 Αν η διαιτητική ρήτρα προβλέπει επίλυση της διαφοράς από πολυμελές διαιτητικό δικαστήριο, οι διάδικοι έχουν την εξουσία να ορίσουν τα πρόσωπα των διαιτητών και του επιδιαιτητή με το δικόγραφο της προσφυγής, την απάντηση στην προσφυγή, την ανταγωγή, άλλο δικόγραφο που κοινοποιείται ή κοινή δήλωση τους που υποβάλλεται προς στο Συμβούλιο Διαιτησίας του ΔΣΘ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της απάντησης. Ως διαιτητής μπορεί να ορισθεί οποιοσδήποτε δικηγόρος ή ε.τ. δικηγόρος του ΔΣΘ. Ως επιδιαιτητής μπορεί να ορισθεί με κοινή δήλωση των διαδίκων οποιοσδήποτε δικηγόρος ή ε.τ. δικηγόρος, μέλος του ΔΣΘ.

10.2 Αν η προθεσμία του άρθρου 10.2 παρέλθει άπρακτη, το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται από τους διαιτητές που έχουν ήδη ορίσει τη μέλη με τα δικόγραφα τους και τον επιδιαιτητή που ορίζεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας. Στην περίπτωση αυτή ο επιδιαιτητής επιλέγεται από τον κατάλογο διαιτητών που καταρτίζει το Συμβούλιο ΔΣΘ.

10.3 Ο επιδιαιτητής ορίζεται με κλήρωση που ενεργείται από το Συμβούλιο Διαιτησίας. Ο χρόνος και τόπος της κλήρωσης γνωστοποιείται στους διαδίκους οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στην κλήρωση.

10.4 Η κλήρωση ενεργείται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο κληρώνονται δέκα διαιτητές εγγεγραμμένοι στον κατάλογο διαιτητών ΔΣΘ, τα ονόματα και τα βιογραφικά των οποίων γνωστοποιούνται στους διαδίκους με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα μέσα σε προθεσμία τριών εργασίμων ημερών να δηλώσουν εγγράφως προς το Συμβούλιο Διαιτησίας έως τρείς διαιτητές των οποίων επιθυμούν τον αποκλεισμό, χωρίς να υποχρεούνται να αιτιολογήσουν την αίτησή τους και χωρίς κοινοποίηση προς τον αντίδικο. Οι κληρωθέντες μπορούν να υποβάλλουν μέσα στην ίδια προθεσμία, δήλωση αποχής εφόσον συντρέχουν λόγοι προς τούτο. Το δεύτερο στάδιο της κλήρωσης ενεργείται αμελλητί από το Συμβούλιο Διαιτησίας μεταξύ των διαιτητών που δεν αποκλείσθηκαν με αίτηση των διαδίκων. Ο τελικά κληρωθείς, ορίζεται ως επιδιαιτητής με πράξη του Συμβουλίου Διαιτησίας.

10.5 Οι §§ 2-4 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται από έναν μόνον διαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 11. Καθορισμός διαδικαστικού χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της δίκης- ορισμός εφαρμοστέας διαδικασίας

11.1 Μετά την συγκρότησή του, το διαιτητικό δικαστήριο καλεί τους διαδίκους σε εισαγωγική ακρόαση με αντικείμενο τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαιτητικής δίκης. Η ακρόαση ενεργείται με κάθε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του διαιτητή, συμπεριλαμβανομένων και πρόσφορων τεχνικών μέσων, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η τηλεδιάσκεψη.

11.2 Κατά την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος το διαιτητικό δικαστήριο λαμβάνει υπόψιν του τη φύση της διαφοράς και την πολυπλοκότητα των πραγματικών και νομικών ζητημάτων, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων, τη σπουδαιότητα της διαφοράς, τον εκτιμώμενο χρόνο και τις διαδικαστικές ενέργειες που θα απαιτήσει η ολοκλήρωση της διαιτητικής διαδικασίας, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο για την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίσει στο μέτρο του εφικτού τη συναίνεση όλων των διαδίκων πλευρών.

11.3 Το καθοριζόμενο χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πρόβλεψη για: α) το χρόνο κατάθεσης προτάσεων των διαδίκων, β) το χρόνο κατάθεσης των αποδεικτικών μέσων, γ) το χρόνο κατάθεσης προσθήκης, δ) το χρόνο κατάθεσης αποδεικτικών μέσων προς αντίκρουση των αποδεικτικών μέσων που προσκόμισε ο αντίδικος, ε) το χρόνο, τρόπο και τόπο διενέργειας της πραγματογνωμοσύνης, αυτοψίας, εξέτασης μαρτύρων ή εξέτασης διαδίκων αν το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση προς χρήση αυτών των αποδεικτικών μέσων, στ) την άσκηση ανταγωγής.

11.4 Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία των διαδίκων το διαδικαστικό χρονοδιάγραμμα καθορίζεται με πράξη του διαιτητικού δικαστηρίου κατά τρόπο ώστε η ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας να μην απέχει περισσότερο από τέσσερις μήνες από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου.

11.5 Το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της δίκης μπορεί να παραταθεί πέραν της προθεσμίας του άρθρου 15.1 με πράξη του Συμβουλίου Διαιτησίας και ύστερα από αίτηση του διαιτητικού δικαστηρίου ή διαδίκου.

Άρθρο 12. Εφαρμοστέα διαδικασία στη διαιτητική δίκη

12.1 Με την πράξη του άρθρου 11 ορίζεται ακόμη η εφαρμοστέα διαδικασία, οι κανόνες χρήσης των αποδεικτικών μέσων, τα προκαταβλητέα έξοδα και αμοιβές, οι προθεσμίες που οφείλουν να τηρήσουν τα μέρη και ορίζεται ο γραμματέας του διαιτητικού δικαστηρίου. Κατά τον καθορισμό των κανόνων διεξαγωγής της διαιτητικής δίκης το διαιτητικό δικαστήριο λαμβάνει υπόψιν ιδιαίτερα τις αρχές της ισότητας των διαδίκων και της προηγούμενης ακρόασης. Ως γραμματέας ορίζεται υποχρεωτικά δικηγόρος ή ασκούμενος δικηγόρος μέλος του ΔΣΘ.

12.2 Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να εκδίδει περαιτέρω πράξεις για τη ρύθμιση κάθε περαιτέρω ζητήματος που ανακύπτει στην πορεία της διαιτητικής δίκης

12.3 Αν με τη συμφωνία διαιτησίας ή την πράξη του διαιτητικού δικαστηρίου δεν ορίζεται άλλως η διαιτητική δίκη διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες των άρθρων 14- 5, τα άρθρα 871-903 ΚΠολΔ και προκειμένου για διεθνείς διαιτησίες τις διατάξεις του Ν. 2735/1999.

13.1 Η αμοιβή των διαιτητών και του γραμματέα και τα έξοδα της διαδικασίας εκκαθαρίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και, αν το διαιτητικό δικαστήριο δεν ορίσει άλλως, προκαταβάλλονται από τον προσφεύγοντα. Σε περίπτωση δυστροπίας του προσφεύγοντος μπορούν να καταβληθούν από τον επιμελέστερο διάδικο.

13.2 Το διαιτητικό δικαστήριο δικαιούται να απέχει από την εκδίκαση της υπόθεσης μέχρι την εξόφληση των αμοιβών και εξόδων.

13.3 Διαφορές για το ύψος της αμοιβής διαιτητών και των εξόδων επιλύονται από το Συμβούλιο Διαιτησίας.

13.4 Οι αμοιβές του Παραρτήματος Ι μπορούν να αναπροσαρμόζονται με πράξεις του Συμβουλίου Διαιτησίας

Άρθρο 14. Διαδικαστικό πλαίσιο της διαιτητικής δίκης σε περίπτωση σιωπής της διαιτητικής ρήτρας

14.1 Με την επιφύλαξη των άρθρων 15.1-15.4, προθεσμίες που έχουν ορισθεί από το διαιτητικό δικαστήριο μπορούν να παραταθούν μετά από υποβολή έγγραφου αιτήματος διαδίκου το οποίο υποβάλλεται πριν την συμπλήρωση της προθεσμίας. Η παράταση της προθεσμίας καταλείπεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητικού δικαστηρίου. Μετά τη συμπλήρωση της προθεσμίας παράταση συγχωρείται υπό τον όρο της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 152 ΚΠολΔ.

14.2 Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψιν του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο που προσκομίζουν οι διάδικοι προκειμένου να μορφώσει δικανική πεποίθηση.

14.3 Τα αποδεικτικά μέσα κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή με τις προτάσεις των διαδίκων και κοινοποιούνται με τον ίδιο τρόπο, συγχρόνως και στον αντίδικο.

14.4 Προφορική συζήτηση και εξέταση μαρτύρων λαμβάνει χώρα αν το δικαστήριο κρίνει αυτό αναγκαίο.

14.5 Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να προβεί και σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την διερεύνηση της ουσιαστικής βασιμότητας των ισχυρισμών των διαδίκων συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων: α) της εξέτασης των διαδίκων, β) της διενέργειας αυτοψίας, γ) της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης. Κατά την άσκηση της εξουσίας του το διαιτητικό δικαστήριο προνοεί ώστε να παρέχεται πάντοτε στον αντίδικο επαρκές χρονικό περιθώριο για το σχολιασμό τυχόν νέων αποδεικτικών μέσων ή ισχυρισμών.

14.6 Ανωμοτί καταθέσεις τρίτων προσώπων λαμβάνονται υπόψιν από το διαιτητικό δικαστήριο εφόσον έχουν ληφθεί υπό τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους από δικηγόρο ή δημόσια αρχή και ο αντίδικος έχει κληθεί να παραστεί στη λήψη τους τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα.

14.7 Εφόσον το διαιτητικό δικαστήριο το κρίνει αναγκαίο, έχει την εξουσία να ζητήσει από τους διαδίκους την προσκομιδή ανωμοτί καταθέσεων συγγενών, υπαλλήλων, εργατών, μετόχων, μελών της διοίκησης του διαδίκου, επί συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, το οποίο συντάσσεται από το διαιτητικό δικαστήριο. Άρνηση του διαδίκου να προσκομίσει την κατάθεση και άρνηση του

καταθέτοντος να απαντήσει επί συγκεκριμένου ερωτήματος εκτιμάται ελεύθερα από το διαιτητικό δικαστήριο.

14.8 Εφόσον το διαιτητικό δικαστήριο το κρίνει αναγκαίο έχει την εξουσία μετά από αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να ζητήσει από τους διαδίκους την επίδειξη εγγράφων ή ομάδας εγγράφων που πιθανολογείται ότι έχουν στην κατοχή τους. Όταν η επίδειξη ζητείται μετά από αίτηση διαδίκου θα πρέπει στην αίτηση: α) να περιγράφονται επαρκώς τα χαρακτηριστικά του εγγράφου είτε εξατομικευμένα, είτε κατά ομάδα εγγράφων, ο χρόνος σύνταξης, ο συντάκτης, το εικαζόμενο περιεχόμενο του και πως το έγγραφο αυτό μπορεί να εισφέρει στην απόδειξη ισχυρισμών του διαδίκου που ζητεί την επίδειξη του. Η επίδειξη διατάσσεται εφόσον πιθανολογείται ότι το έγγραφο ή η ομάδα εγγράφων βρίσκεται στην κατοχή του διαδίκου, μπορεί να εισφέρει στην απόδειξη ισχυρισμών του αιτούντος. Αν πιθανολογηθεί ότι τα έγγραφα των οποίων ζητήθηκε η επίδειξη περιέχουν στοιχεία καταλαμβανόμενα από το απόρρητο και το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την επίδειξη του, τότε μπορεί να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία του απορρήτου.

14.9 Κοινοποιήσεις από τους διαδίκους και το διαιτητικό δικαστήριο λογίζονται έγκυρες εφόσον έχουν ενεργηθεί από και προς τις δηλωθείσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξουσίων δικηγόρων.

14.10 Αιτήματα παντός είδους των διαδίκων προς το διαιτητικό δικαστήριο σχετικά με την αποδεικτική διαδικασία ή κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την πρόοδο της διαιτητικής δίκης μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στις δηλωθείσες διευθύνσεις των διαδίκων, των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και των μελών του διαιτητικού δικαστηρίου και του γραμματέα του διαιτητικού δικαστηρίου.

14.11 Άσκηση ανταγωγής μετά την πάροδο της προθεσμίας που έταξε το διαιτητικό δικαστήριο δεν επιτρέπεται. Ο διάδικος που απώλεσε την προθεσμία άσκησης ανταγωγής, διατηρεί το δικαίωμα άσκησης αυτοτελούς προσφυγής.

14.12 Για το σχηματισμό της δικανικής πεποίθησης του διαιτητικού δικαστηρίου απαιτείται πλήρης απόδειξη.

14.13 Οι αμοιβές των διαιτητών επιδικάζονται σε βάρος του ηττηθέντος διαδίκου.

14.14 Η δικαστική δαπάνη και η δικηγορική αμοιβή επιδικάζονται σε βάρος του ηττηθέντος διαδίκου. Η δικηγορική αμοιβή ως στοιχείο της αποδοτέας δικαστικής δαπάνης εκκαθαρίζεται με βάση τις προβλέψεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων.

14.15 Η διαιτητική διαδικασία είναι αυστηρά εμπιστευτική. Η εμπιστευτικότητα αφορά εξίσου τα πρόσωπα των διαδίκων, τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, τους διαιτητές, τα μέλη του Συμβουλίου Διαιτησίας και τυχόν τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Άρθρο 15. Διαιτητική Απόφαση

15.1 Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρείς μήνες από την περάτωση της αποδεικτικής διαδικασίας.

15.2 Η προθεσμία άρθρου 15.1 μπορεί να παραταθεί από το Συμβούλιο Διαιτησίας μετά από αίτηση των διαιτητών και μετά από συνεκτίμηση της περιπλοκότητας της υπόθεσης.

15.3 Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας της § 1 έκαστος διάδικος μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο Διαιτησίας να τάξει προθεσμία στους διαιτητές για την έκδοση της διαιτητικής απόφασης.

15.4 Αν η προθεσμία του άρθρου 15.2 παρέλθει άπρακτη τεκμαίρεται ότι τα μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου έχουν παραιτηθεί και αντικαθίστανται αμελητί με επιμέλεια του Συμβουλίου Διαιτησίας. Για την ανασυγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου τηρείται η διαδικασία του άρθρου 10.

15.5 Η διαιτητική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

15.6 Το διατακτικό της απόφασης πρέπει να καθορίζει κατά τρόπο σαφή τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που επιδικάζονται υπέρ και σε βάρος των διαδίκων, τις τυχόν αιρέσεις, όρους ή προθεσμίες υπό τις οποίες τελούν αυτά και την εκκαθάριση της αποδοτέας δικαστικής δαπάνης.

15.7 Πλήρης λογίζεται η αιτιολογία της διαιτητικής απόφασης εφόσον: (α) εκτίθενται με σαφήνεια έστω και συνοπτικά τα περιστατικά που αποδείχθηκαν από την αποδεικτική διαδικασία, (β) προκύπτει ποιοι ισχυρισμοί και ενστάσεις απορρίφθηκαν και για ποιους λόγους, (γ) οι διατάξεις τις οποίες εφήρμοσε το διαιτητικό δικαστήριο, (δ) παρατίθεται η γνώμη της μειοψηφίας.

15.8 Η διαιτητική απόφαση υπογράφεται από τους διαιτητές και κατατίθεται στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ή αν η διαιτησία διεξήχθη σε άλλο τόπο, στη γραμματεία του αντίστοιχου Πρωτοδικείου. Η κατάθεση ενεργείται από τον επιδιαιτητή ή το μοναδικό διαιτητή. Αν η διαιτητική απόφαση εκδόθηκε από πολυμελές διαιτητικό δικαστήριο για την κατάθεση αρκεί η υπογραφή της από την πλειοψηφία των διαιτητών.

15.9 Το Συμβούλιο Διαιτησίας μπορεί να αποκλείσει από τον κατάλογο διαιτητών του ΔΣΘ, πρόσωπο το οποίο ενεργών ως μοναδικός διαιτητής ή επιδιαιτητής αρνήθηκε την υπογραφή της διαιτητικής απόφασης.

Άρθρο 16. Δεδικασμένο και εκτελεστότητα διαιτητικής απόφασης

16.1 Η διαιτητική απόφαση παράγει δεδικασμένο αντίστοιχο των δικαστικών αποφάσεων

16.2 Η διαιτητική απόφαση εκτελείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΚΠολΔ

16.3 Η διαιτητική απόφαση περιβάλλεται τον τύπο του απογράφου κατά το άρθρο 918 ΚΠολΔ.

16.4 Η διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να διορθωθεί ή ερμηνευθεί από τους διαιτητές που την εξέδωσαν κατ’ ανάλογο εφαρμογή των άρθρων 313 επ ΚΠολΔ.

16.5 Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται στα μέρη ευθύς μετά την δημοσίευση της στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξουσίων δικηγόρων.

16.6 Η διαιτητική απόφαση μπορεί να προσβληθεί με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπει ο ΚΠολΔ και ο Ν. 2735/1999 και με ένδικα μέσα εφόσον το προβλέπει η διαιτητική ρήτρα.

Με την επιφύλαξη των ορισμών διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, οι διαιτητές ευθύνονται μόνον για δόλο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αντικείμενο 1 Διαιτητής 3 Διαιτητές Διοικητικά

έξοδα Αμοιβή

γραμματέως

< 20.000 500 € 1.200 € 300 € 100 €

< 50.000 700 € 1.800 € 300 € 100 €

< 100.000 300 € 600 € 300 € 100 €

< 250.000 1.000 € 2.400 € 600 € 100 €

< 1.000.000 0,70% 2,00% 1.000 € 500 €

< 2.000.000 0,55% 1,50% 0,10% 1.000 €

< 5.000.000 0,30% 0,80% 0,10% 2.000 €

< 10.000.000 0,10% 0,25% 0,10% 3.000 €

> 10.000.000 0,08% 0,20% 0,05% 5.000 €Επεξηγηματικό Σχόλιο 1: Οι αμοιβές διαιτητών παρατίθενται ανά κλιμάκιο προσμετρούμενων των αμοιβών των προηγούμενων κλιμακιών. Π.χ. η αμοιβή ενός διαιτητή για αντικείμενο 250.000 €, ανέρχεται σε 2.500 € (500 € + 700 €+ 300 €+ 1.000 €).

Επεξηγηματικό Σχόλιο 2: Τα διοικητικά έξοδα περιλαμβάνουν την παραχώρηση της χρήσης υποδομής του Δ.Σ.Θ. και τη γραμματειακή υποστήριξη της εν γένει διενέργειας της διαιτησίας και του Συμβουλίου Διαιτησίας.

Επεξηγηματικό Σχόλιο 3: Τυχόν περαιτέρω έξοδα που παρίστανται αναγκαία για τη διενέργεια της διαιτησίας, όπως π.χ. αμοιβές πραγματογνωμόνων, δαπάνη μίσθωσης αίθουσας πέραν εκείνων που διαθέτει ο ΔΣΘ, πρόσληψη διερμηνέων κ.ο.κ. εκκαθαρίζονται χωριστά και βαρύνουν τα μέρη.